ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ – NATURA 2000

Η κοιλάδα του Ερυθροποτάμου είναι ένας σημαντικός βιότοπος του Νομού Έβρου και υπάρχουν περιοχές και σημεία που είναι ενταγμένα στο Natura 2000. Υπάρχει βιοκοινότητα, είναι πέρασμα αλλά και φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει και αναπαράγεται η πανίδα.

Σύνδεσμοι:

https://natura2000.eea.europa.eu/

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm

https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/GR1110011/

https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/?geo_code=1,1,1

*Φωτογραφία στον Ερυθροπόταμο.

Στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης υπάρχουν 21 περιοχές ενταγμένες στο Δίκτυο Natura 2000. Ακολουθεί πίνακας με τις περιοχές ανά νομό, τον κωδικό τους στο Δίκτυο, το αν είναι ΖΕΠ ή ΕΖΔ, τη διεθνή ονομασία τους με λατινικούς χαρακτήρες, την έκτασή τους και έναν σύνδεσμο για τα απογραφικά τους δελτία στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων του Δικτύου Natura 2000.

Eco THRAKI

https://www.ecothraki.gr/

STANDARD DATA FORM

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1110011

ΒΙΟΤΟΠΟΣ

Έχουν καταγραφεί στην περιοχή Ερυθροποτάμου πτηνά διαφόρων ειδών καθώς και άλλα ζώα. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό σταθμό για πολλά είδη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για τον βιότοπο στον Ερυθροπόταμο περιοχής Διδυμοτείχου:

Συνολική Έκταση (ha) 9587.12
Χερσαία Έκταση (ha) 9587.12
Συνολική Περίμετρος (km) 46.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 263.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 20.0

ΣΚΟΠΟΣ

Το Δίκτυο Natura 2000 είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών που ιδρύθηκε το 1992. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, με στόχο την εξασφάλιση της μακροχρόνιας επιβίωσης των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης.

Απαρτίζεται από τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), οι οποίες ορίζονται από τα Κράτη Μέλη σύμφωνα με την Οδηγία για τους Οικότοπους και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), σύμφωνα με την Οδηγία για τα Άγρια Πουλιά. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 27.000 χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών, που καλύπτουν περισσότερο από 18% της χερσαίας επιφάνειας και σημαντικά τμήματα των θαλασσών που την περιβάλλουν. Στην Ελλάδα αριθμεί 446 περιοχές.

Το δίκτυο προσφέρει μια σειρά από περιβαλλοντικά οφέλη, εξυπηρετώντας παράλληλα και μια σειρά από κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες ζωτικής σημασίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2018/winners/networking-and-cross-border-cooperation/index_en.htm

ΧΛΩΡΙΔΑ & ΠΑΝΙΔΑ

Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius nubicus (Παρδαλοκέφαλος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)